Urodził się w 1870 roku. Rosyjski rewolucjonista, przywódca ruchu komunistycznego. Twórca i pierwszy przywódca ZSRR, teoretyk marksizmu. W latach 1893-1895 działał w Petersburgu w tajnych kółkach marksistowskich. W 1895 roku zjednoczył je w Związek Walki o Wyzwolenie Klasy Robotniczej. W 1897 roku zesłany został na Syberię. W latach 1900-1905 przebywał na emigracji (głównie w Szwajcarii).

Kim był Włodzimierz Lenin?

Zwolennik silnej dyscypliny partyjnej, podporządkowania partii uchwałom większości i zakazu uprawiania działalności frakcyjnej, na II Zjeździe Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji (1903 rok) osobiście przyczynił się do rozłamu partii na mienszewików i bolszewików, nad którymi objął przywództwo. Podczas rewolucji w latach 1905-1907 kierował działalnością bolszewików, najpierw ze Szwajcarii, a potem z Petersburga. W 1907 roku ponownie wyemigrował. W latach 1912-1914 przebywał w Krakowie i Poroninie, od początku I wojny światowej – w Szwajcarii.

Do Petersburga powrócił ponownie po rewolucji lutowej 1917. 7 listopada (25 października) przejął kierownictwo zbrojnego puczu bolszewickiego w Piotrogrodzie i zapoczątkował tzw. rewolucję październikową. Na II Zjeździe Rad (8 listopad 1917 rok) objął przewodnictwo Rady Komisarzy Ludowych. Przeforsował, pomimo ogromnych oporów, zawarcie separatystycznego pokoju z Niemcami w Brześciu (3 marzec 1918 rok). Współtwórca Międzynarodówki Komunistycznej (Kominternu) w marcu 1919 roku.

W 1921 roku, po całkowitym fiasku okresu komunizmu wojennego, podjął próbę skorygowania przyjętych założeń, tworząc program Nowej Ekonomicznej Polityki. W 1922 roku z jego inicjatywy utworzono ZSRR – Lenin stanął na czele państwa. Wywarł decydujący wpływ na ukształtowanie się podstaw totalitarnego modelu ustrojowego państwa komunistycznego, w którym pełnia władzy politycznej, ekonomicznej, policyjnej i wojskowej znalazła się w gestii centralno, partyjno-państwowego ośrodka kierowniczego. Przed śmiercią podyktował „List do Zjazdu” (zwany też testamentem politycznym Lenina), w którym między innymi przestrzegał towarzyszy partyjnych przed Józefem Stalinem. Jego modyfikacja tradycyjnej, marksistowskiej doktryny, warunków rosyjskich, stała się znana jako marksizm-leninizm. Według wielu badaczy tego tematu, wprowadzenie jej w życie okazało się najkosztowniejszą utopią w historii współczesnego świata. Lenin zmarł w 1924 roku.

Źródło: www.newsinfo.pl